Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Żarach


st. kpt. mgr Robert Słowikowski

Komendant Powiatowy
 

+48 68 363 07 01
r.slowikowski@straz.zary.pl

 


bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz

Zastępca Komendanta Powiatowego


+48 68 363 07 02
p.hryniewicz
@straz.zary.pl
 


Komendant Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi :

1)     Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,

2)     Sekcja Finansów,

3)     Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna,

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi :

1)     Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Żarach.

2)     Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Lubsku,

3)     Wydział Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczy, w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania,


Do zadań zastępcy komendanta powiatowego należy w szczególności:

W zakresie spraw BHP:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań     
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych:

 

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

 • koordynowanie realizacji zadań obronnych;

 • pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,

 • prowadzenie kancelarii tajnej;

 • zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

 • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.