Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Struktura Komendy Powiatowej PSP w Żarach


- Komendant Powiatowy PSP w Żarach

- Zastępca Komendanta PSP w Żarach

- Wydział Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczy

    - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Żarach

- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Lubsku

- Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

- Sekcja Finansów

- Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna


- Strażacy, którzy zakończyli służbę w KP PSP w Żarach


REGULAMIN ORGANIZACYJNY KP PSP W ŻARACH

STANOWISKA SŁUŻBOWE KP PSP W ŻARACH


SCHEMAT ORGANIZACYJNY KP PSP W ŻARACH


Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 • planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami ksr-g;

 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;

 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;

 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;

 • realizowanie procedur Systemu Zarządzania Jakością.